Uncategorized

Poziv na akciju: Podignite zastavu duginih boja “Nijedna osoba nije ilegalna”

Transbalkanska solidarnost i Trans Mreža Balkan pozivaju vas da sudjelujete u 48-satnoj protestnoj akciji podizanja zastava usmjerenoj ka donosiocima odluka Europske unije i UN organizacijama koje finansira EU. Podizanjem zastave duginih boja “Nijedna osoba nije ilegalna” izražavamo podršku LGBTIQ osobama u pokretu koje su bez zaštite na Balkanskoj ruti.

Zašto trebamo poduzeti mjere?

Dobro je dokumentovano da su LGBTIQ osobe prisiljene na izgnanstvo zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika i opasnosti s kojom se suočavaju. Stoga je izuzetno iznenađujuće da njihova iskustva s opasne Balkanske rute nisu dokumentirana niti se djeluje u pravcu uspostave zaštitnih mehanizama.

Stoga, ovom akcijom želimo učiniti vidljivim:

  • tešku situaciju LGBTIQ osoba u pokretu Balkanskom rutom,
  • potpuni nedostatak zaštite za LGBTIQ osobe,
  • nedostatak podrške mladim LGBTIQ osobama u pokretu, posebice maloljetnim osobama,
  • odbijanje onih koji su zaduženi za zaštitu (UN-a organizacije kao što su IOM i UNHCR i njihovi partneri, kao što je DRC) da pruže zaštitu koja je u njihovom mandatu,
  • rasističku i anti-LGBTIQ politiku Europske unije.

Zbog represivnog europskog graničnog režima i institucionalnog rasizma duboko ukorijenjenog u evropskoj historiji i sadašnjosti, dehumanizacija, ilegalizacija i kriminalizacija ljudi u pokretu postala je raširena sistemska praksa koju provode vlade duž Balkanske rute i Europske unije.

LGBTIQ osobe u pokretu izložene su istom nasilju kao i sve druge osobe u pokretu na Balkanskoj ruti: zločinima mržnje, nasilnim pušbekovima, nasilju policije i privatnih zaštitara. Štaviše, LGBTIQ osobe su, zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika, izložene dodatnim (psihološkim i fizičkim) oblicima nasilja unutar službenih logora koje protiv njih čine druge osobe u pokretu. Osobe koje žive i spavaju izvan logora, na ulici ili napuštenim kućama, dodatno su izložene, ne samo nasilju uzrokovanom ksenofobijom, islamofobijom i rasizmom, već i anti-LGBTIQ mržnjom.

Stoga Transbalkanska solidarnost i Trans Mreža Balkan zahtijevaju od Europske unije i organizacija UN-a koje finansira EU (prvenstveno IOM-a i UNHCR-a) i njihovih partnera (poput DRC-a) da:

  • Organiziraju funkcionirajuće mehanizme zaštite i adekvatna skloništa za LGBTIQ ljude cijelom Balkanskom rutom!
  • Zaustave nasilje i otvore granice!

Kako učestvovati u akciji?

Podignite zastavu duginih boja “Nijedna osoba nije ilegalna” (fotografija u prilogu) i pošaljite na:

the European Commission at 

Migration and Home Affairs, Ylva Johansson (commissioner):

cab-johansson-contact@ec.europa.eu

UNHCR

Refugee Status Determination Section

refworld@unhcr.org

IOM

Director General, Antonio Vitorino:

avitorino@iom.int

and 

Western Balkans Coordinator and Representative, Peter Van der Auweraert:

pvanderauweraert@iom.int 

DRC

Head of DRC, Claus Larsen:

claus.larsen@drc.ngo

Ako ste zabrinuti zbog svoje privatnosti, možete otvoriti novu sigurnu, anonimnu adresu e-pošte (npr. na http://www.protonmail.com ili na http://www.tutanota.com).

  • podijelite zastavu duginih boja ‘nijedna osoba nije ilegalna’ (fotografija u prilogu) na svojim društvenim mrežama sa haštagovima 

#raisetheflag, #LGBTIQpeopleonthemove, #protestcampaign, #transbalkansolidarity, #transnetworkbalkan, #europeancommission, #eu, #iom, #unhcr, #drc #balkanroutegovernments

  • podijelite ovaj poziv na akciju među svojim saborcima_kinjama i u vašoj zajednici 
  • pošaljite email i/ili podijelite zastavu kad god u periodu od 29 – 30 juna/lipnja 2020

Poduzmite nešto odmah! Podignite zastavu duginih boja u solidarnosti sa LGBTIQ osobama u pokretu!

Transbalkanska solidarnost i Trans Mreža Balkan

___

Zašto organizujemo ovu protestnu kampanju? 

Mi koji smo na terenu i u direktnom kontaktu s ljudima u pokretu godinama susrećemo i pružamo podršku LGBTIQ osobama. Duboko smo zabrinuti zbog nedostatka odgovarajućih mehanizama zaštite za njih i zahtijevamo od odgovornih da bez daljnjeg odgađanja uspostave funkcionirajuće mehanizme zaštite i odgovarajuća skloništa za LGBTIQ ljude u pokretu duž Balkanske rute.

Balkanska ruta

Već nekoliko godina smo svjedoci pakla Balkanske rute, neprekidno upozoravajući na nasilje koje sponzorira EU, te na kooptaciju i sudjelovanje UN-ovih agencija poput IOM-a, UNHCR-a i UNICEF-a u ovom zločinu protiv čovječnosti. Zbog represivnog europskog graničnog režima i institucionalnog rasizma duboko ukorijenjenog u europskoj prošlosti i sadašnjosti, dehumanizacija, ilegalizacija i kriminalizacija ljudi u pokretu postale su široko rasprostranjena raširena sistemska praksa koju provode vlade duž Balkanske rute i Europska unija. Kao posljedica ovih politika, broj umrlih na balkanskoj ruti neprestano raste. Na to smo upozoravali.

Potpuni nedostatak zaštite za LGBTIQ osobe

LGBTIQ osobe u pokretu izložene su istom nasilju kao i sve druge osobe u pokretu na Balkanskoj ruti: zločinima iz mržnje, nasilnim pušbekovima, nasilju policije i privatnih zaštitara. Štaviše, LGBTIQ osobe su, zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika, izložene dodatnim (psihološkim i fizičkim) oblicima nasilja unutar službenih logora koje protiv njih čine druge osobe u pokretu. Osobe koje žive i spavaju izvan logora, na ulici ili napuštenim kućama, dodatno su izložene, ne samo nasilju uzrokovanom ksenofobijom, islamofobijom i rasizmom, već i anti-LGBTIQ mržnjom.

Više puta smo se obraćali organizacijama UN-a. Zatražili smo od IOM-a, UNHCR-a i njihovih partnera kao što su DRC, koje financira EU, da se uključe u pružanje zaštite ljudi u pokretu, kao i grupama identificiranim kao ranjivim, tražeći uspostavljanje sigurnih prostora za LGBTIQ osobe koje su zaglavile na Balkanu. Pitanje nisu pokrenuli_e samo aktivisti_kinje, već i LGBTIQ osobe u pokretu, i unutar i izvan logora. Do sada smo od navedenih organizacija dobili_e samo deklarativne izjave da su „svjesne“ i „posebno osjetljive“ kada su ove grupe u pitanju. Ali ljudima nije potrebna osjetljivost, već konkretna rješenja i adekvatne mjere.

Nadalje, u Bosni i Hercegovini su organizacije koje bi ih trebale zaštititi u januaru odlučile protjerati jednu LGBTIQ grupu iz logora Ušivak, pod već uvriježenim sramotnim izgovorom neposlušnosti kućnih pravila. Protjerivanje grupe uslijedilo je nakon jednoglasne odluke svih organizacija u logoru (uključujući UN agencije) da prenamijene kontejner koji je bio rezerviran za LGBTIQ osobe, ostavljajući tu izuzetno ranjivu skupinu bez ikakve zaštite. Iako navedeni kontejner u Ušivaku nije bio adekvatna zaštita, zaista je razočaravajuće što su sve UN-ove agencije zadužene za zaštitu u Ušivaku pristale zatvoriti i ovu simboličnu mjeru zaštite.

Također moramo izraziti zabrinutost zbog nedostatka podrške mladim LGBTIQ osobama u pokretu, posebno maloljetnika_ca. Ne postoje određeni programi preko Balkanske rute koji bi podržali LGBTIQ ljude u pokretu, a kamoli LGBTIQ mlade. Ne postoje sigurne kuće u koje mogu biti smještene_i pripadnice_i LGBTIQ populacije, čak ni postojeće sigurne kuće / mjesta za ranjive skupine uglavnom nisu adekvatne i nisu sigurne za LGBTIQ populaciju.

Zaustavite nasilje i otvorite granice

Dana 19. juna 2020. Parlament EU je usvojio rezoluciju „Black Lives Matter“. Interesantno je napomenuti i to da EU koristi događaje u SAD-u da se proglasi antirasističkom i protiv bijele superiornosti, a da pritom ne priznaje vlastitu kolonijalnu historiju i trenutni rasizam i nasilje, a pogotovo ne nasilje koje vidimo kao rezultat europskog graničnog režima. Anti-rasizam za EU nije ništa drugo nego deklarativan, jer ne postoji ni spremnost za pokretanje procesa dekolonizacije, niti za suočavanjem sa vlastitim rasističkim i nečovječnim politikama i potezima prema ljudima u pokretu.

Budući da je juni prepoznat kao Mjesec ponosa širom svijeta, uključujući i u EU, ovu prigodu koristimo za pokretanje kampanje podizanja zastave duginih boja „Nijedna osoba nije ilegalna“ i zahtijevamo od EU da stanu uz LGBTIQ osobe u pokretu. Zahtijevamo od EU i UN organizacija koje EU financira da se pridržavaju svojih principa i pruže utočište i zaštitu LGBTIQ osobama u pokretu balkanskom rutom.

Pozivamo zemlje EU da poštede ljude ovih bespotrebno rizičnih i opasnih putovanja i otvore granice. Prestanite sa zločinima protiv čovječnosti sada.