Your address will show here +12 34 56 78

Doniraj, dođi, doživi peti Transpozij_um i prvi Balkanski Trans Inter Marš!

Donate, come, experience the fifth Transposium and the first Balkan Trans Intersex March!

Ove godine, Trans Mreža Balkan, Trans Aid i Spektra organiziraju peti po redu Transpozij_um, koji će kulminirati prvim Balkanskim Trans Inter Maršom! 😊

Međutim, bez tebe nećemo uspjeti!

Tijekom godina druženja s raznolikim osobama na dosadašnjim Transpozij_umima, čuli_e smo mnoge divne priče o tome kako je Transpozij_um utjecao na živote onih koji_e su osjetili_e sigurnost i toplinu koja se stvori tijekom nekoliko dana provedenih u prijateljskom okruženju.

Ovom prilikom bismo te htjeli_e pozvati da sudjeluješ u stvaranju ova dva magična prostora na tri načina:

  • Donacijom ćeš pomoći ostvariti prvi Balkanski Trans Inter Marš i dovesti što veći broj osoba iz regije na Transpozij_um 5 – u siguran prostor u kojem mogu razmijeniti znanja i iskustva i biti podrška jedni_e drugima, te poslati snažne poruke otpora rastućem fašizmu na prvom Balkanskom Trans Inter Maršu!
  • Dolaskom ćeš doprinijeti stvaranju divne energije, i sudjelovati u izgradnji zajedništva i solidarnosti, kao i pružanju otpora opresiji!
  • Doživljajem magičnih osjećaja poput ljubavi, pripadanja i solidarnosti ćeš se osnažiti i motivirati druge da iskuse i podrže raznolikost naših zajednica, tijela, identiteta i stvarnosti!

ZAŠTO ORGANIZUJEMO BALKANSKI TRANS INTER MARŠ?

U zemljama našeg regiona jačaju desničarske, fašističke grupe, koje skoro uvek svoje napade fokusiraju na marginalizovane grupe – žene, trans osobe, Romkinje_e, migrante_kinje, osobe tamnije boje kože, seksualne radnice_ke i mnoge druge. Kako su naše zajednice jedna od glavnih meta fašističkih grupa koje se protive Istanbulskoj konvenciji i rodnoj ravnopravnosti, smatramo da je naročito važno da se Balkanski Trans Inter Marš održi, da ga podrže sve osobe koje smatraju da zaslužujemo živjeti dostojanstveno, a da naša zajednica pošalje snažne poruke otpora svim oblicima opresije. Održavanjem prvog regionalnog Trans Inter Marša želimo da ujedinjeno pošaljemo poruke ponosa i prkosa, bunta protiv polaganja prava na naša tijela, umove i živote. Želimo da pokažemo da naše zajednice iz različitih zemalja stoje zajedno u namjeri da stanemo na kraj napadima na naše ličnosti, na naša tijela i živote, te da je margina mjesto otpora, a ne mjesto kontrole i pokornosti. Naša solidarnost ne prestaje na granicama, govori sve jezike, i mi čvrsto stojimo uz sve osobe čija se ljudska prava i dostojanstvo narušavaju.

ŠTA JE TRANSPOZIJ_UM?

Transpozij_um je jedini regionalni događaj koji okuplja trans, rodno varijantne i interspolne osobe. Dosad je organiziran u Zagrebu i Podgorici, i svaki put je okupio oko 60 osoba iz regije bivše Jugoslavije i šire. Transpozij_um je postao tradicija naše regionalne zajednice otkad je 2014. godine pokrenut od strane Trans Aid-a, a onda kako bi moglie spakirati Transpozij_um i slati ga svuda po regiji, od 2016. ga organizira Trans Mreža Balkan u suradnji s lokalnim grupama. Tako nam se Transpozij_um 2017. godine po prvi put uputio van Zagreba, u Crnu Goru. U Podgorici, Transpozij_um je ugostila tada neformalna grupa trans osoba “Transovci”, uz podršku LGBTIQ Asocijacije “Queer Montenegro” i Trans Aid-a, ubrzo nakon čega, vođeni_e inspiracijom i energijom koju je Transpozij_um donio, osnovali_e su prvu trans organizaciju u Crnoj Gori – “Spektra”!

KOJI JE ZNAČAJ TRANSPOZIJ_UMA?

Transpozij_um je događaj koji zajednica trans, inter i rodno varijantnih osoba sa uzbuđenjem čeka svake godine! Transpozij_um je siguran prostor za koji se uvijek brine vrijedan tim – nazvan “tim srčeko” i “tim lavlje srce”. To je mjesto za razmjenu iskustava, mišljenja i stavova, diskusiju o raznim dilemama o kojima inače nemamo priliku pričati sa sličnima sebi; mjesto na kojem upoznajemo jedni_e druge i sigurni_e smo pokazati svoje lice, bez srama i straha. Kako bi što bolje doživio_la magiju Transpozij_uma, zajednica trans, inter i rodno varijantnih osoba je odlučila hrabro da podijeli svoja iskustva sa tobom i prenese ti šta za nas predstavlja Transpozij_um i kako utiče na naše živote! Za početak, tu je gornji video, a ispod su slike s prethodnih Transpozij_uma.

KAKO MOGU PODRŽATI TRANSPOZIJ_UM I BALKANSKI TRANS INTER MARŠ?

Da bi se Transpozij_um i Trans Inter Marš održali, potrebno nam je da skupimo barem 50.000 HRK (oko 6,789 EUR; $7,959 USD), kako bismo pokrili_e osnovne troškove što će nam omogućiti da u subotu 30.3. po prvi put za trans i inter prava marširamo ulicama Zagreba, kao i da obezbjedimo dolazak, smještaj, hranu, materijale i mjesto za rad na Transpozij_umu za 60 trans, inter i rodno varijantnih osoba iz Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Kosova i Albanije. Ti nam možeš pomoći u tome!

  • Doniraj i pomozi direktno u održavanu Transpozij_uma i Balkanskog Trans Inter Marša! 
  • Dijeli ovu kampanju i pomozi da što više ljudi čuje priču o magičnom Transpozij_umu i prvom Balkanskom Trans Inter Maršu!

UNAPRIJED TI ZAHVALJUJEMO ŠTO DAJEŠ SVOJ DOPRINOS DA OVAKO VAŽAN DOGAĐAJ POSTANE STVARNOST!

Doniraj direktnom uplatom do 15.02.2019.:

PrimateljTrans Mreža Balkan

Adresa primatelja:
Jaruščica 5
10000 Zagreb
Hrvatska

IBAN: HR4123400091110798192

SWIFTPBZGHR2X

BankaPrivredna banka Zagreb d.d. 

Adresa banke:
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Hrvatska

PrimateljTrans Mreza Balkan

Adresa primatelja:
Handelsbank
Elsenheimer Str. 41
München
80687
Germany

IBAN: DE67700111106050348251

SWIFTDEKTDE7GXXX

BankaDeutsche Handelsbank 

Adresa banke:
Handelsbank
Elsenheimer Str. 41
München
80687
Germany

Primatelj (molimo pažljivo kopirajte potpuni naziv primatelja): 
TransferWise FBO Trans Mreza Balkan

Adresa primatelja:
TransferWise
19 W 24th Street
New York
10010
United States

Vrsta računa (ako je potrebno): checking

Broj računa: 8310020869

Routing broj: 026073150

Kod banke: CMFGUS33

BankaCOMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK

PrimateljTrans Mreza Balkan

Adresa primatelja:
TransferWise
56 Shoreditch High Street
London
E1 6JJ
United Kingdom

Broj računa: 42197084

UK Sort kod23-14-70

BankaR. Raphael And Sons Plc

PrimateljTrans Mreza Balkan

Adresa primatelja
TransferWise
800 Bourke Street
Melbourne VIC 3008
Australia

Broj računa494227352

BSB kod082-182

BankaNational Australia Bank Limited

Do 05.02. skupljeno je 1.017/50.000 HRK (138/6,789 EUR; $162/$7,959 USD)
1.017/50.000 HRK 2%

Donate, come, experience the fifth Transposium and the first Balkan Trans Intersex March!

Doniraj, dođi, doživi peti Transpozij_um i prvi Balkanski Trans Inter Marš!

This year, Trans Network Balkan, Trans Aid and Spektra are organizing the fifth Transposium, which will culminate with the first Balkan Trans Intersex March! 😊

However, we won’t make it without you!

During the years spent together with the various people during previous Transposiums, we heard many wonderful stories about the influence of Transposium on the lives of those who felt the security and warmth that are created during those few days spent in a friendly environment.

We would like to take this opportunity to invite you to participate in creating these two magical spaces in three ways:

  • Donate and help make the first Balkan Trans Intersex March a reality and bring as many persons from the region as possible to Transposium 5 – a safe space where they can exchange knowledge and experiences, and support each other, as well as send strong messages of resistance to the growing fascism at the first Balkan Trans Intersex March!
  • Come and contribute to creating a wonderful energy, and participate in building community and solidarity, as well as resisting oppression!
  • Experience magical feelings such as love, belonging, and solidarity, which will empower you to motivate others to experience and support the diversities of our communities, bodies, identities and realities!

WHY ARE WE ORGANIZING THE BALKAN TRANS INTERSEX MARCH?

In countries in our region there is an evident growth of right-wing, fascist groups, which almost always focus their attacks on marginalized groups – women, trans persons, Roma communities, migrants, people of color, sex workers, and many others. Since our communities are one of the main targets of fascist groups which are against the Istanbul Convention and gender equality, we believe that it is extremely important to organize the Balkan Trans Intersex March, that it’s supported by all people who think we deserve to live with dignity, and that our communities send powerful messages of resistance to all forms of oppression. With the first regional Trans Intersex March we want to send joint messages of pride and defiance, and revolt against those who claim dominion over our bodies, minds and lives. We want to show that our communities from different countries are standing together in our aim to end the attacks on us, our bodies and lives, as well as that the margins are a place of resistance, not a place of control and obedience. Our solidarity does not stop at borders, it speaks all languages, and we stand firmly by all persons whose human rights and dignity are being violated.

WHAT IS TRANSPOSIUM?

Transposium is the only regional event which gathers trans, gender variant and intersex persons. It has been organized in Zagreb and Podgorica so far, and each time it gathered around 60 persons from the ex-Yugoslav region and beyond. Transposium has become a tradition of our regional community since 2014 when it was started by Trans Aid. In order to pack Transposium up and send it all over the region, since 2016 Trans Network Balkan has been organising it in cooperation with local groups. In 2017, Transposium traveled outside of Zagreb for the first time. It was organized in Podgorica, Montenegro, and it was hosted by the, at the time informal, trans group, Transovci, with the support of LGBTIQ Association Queer Montenegro and Trans Aid. Soon after this, led by the inspiration and energy created at Transposium, Transovci founded the first trans organization in Montenegro – Spektra!

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF TRANSPOSIUM?

Transposium is an event which is awaited with excitement by the trans, intersex and gender variant community every year! Transposium is a safe space always cared for by a hard-working team – “srčeko tim” (“heart team”) and “tim lavlje srce” (“lion’s heart team”). It is a space where we can exchange experiences, opinions and attitudes, discuss different dilemmas we usually don’t have a chance to discuss with people we can relate to; a space where we meet each other and feel safe to show our faces, without shame and fear. To bring a bit of the magic of Transposium to you, our community of trans, intersex and gender variant persons has bravely decided to share their experiences with you and let you in on what Transposium means to us and how it affects our lives! To start, you can watch the video above, as well as some pictures from previous Transposiums below.

HOW CAN I SUPPORT TRANSPOSIUM AND THE BALKAN TRANS INTERSEX MARCH?

To ensure that Transposium and Balkan Trans Intersex March can take place, we need to raise at least 50.000 HRK (around 6,789 EUR or $7,959 USD) which which would cover our basic costs and enable us to march for trans and intersex rights through the streets of Zagreb on Saturday, March 30 for the first time. This would enable us to support at least 60 trans, intersex and gender variant persons from Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Slovenia, Macedonia, Kosovo and Albania to be able to come to Transposium and have accommodation, food, materials and a venue for the event. You can help us with that!

  • Donate and make Transposium and the Balkan Trans Intersex March happen! 
  • Share this campaign so that as many people as possible hear the story of the magical Transposium and the first Balkan Trans Intersex March!

THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR CONTRIBUTION IN MAKING THIS IMPORTANT EVENT REALITY!

Donate via bank transfer until Feb.15, 2019:

Account HolderTrans Mreza Balkan

Address of account holder:
Jaruscica 5
10000 Zagreb
Hrvatska

IBAN: HR4123400091110798192

Bank code (SWIFT / BIC)PBZGHR2X

Bank namePrivredna banka Zagreb d.d. 

Address of bank (if needed):
Radnicka cesta 50
10000 Zagreb
Hrvatska

Account HolderTrans Mreza Balkan

Address of account holder:
Handelsbank
Elsenheimer Str. 41
München
80687
Germany

IBAN: DE67700111106050348251

Bank code (SWIFT / BIC)DEKTDE7GXXX

Bank nameDeutsche Handelsbank 

Address of bank (if needed):
Handelsbank
Elsenheimer Str. 41
München
80687
Germany

Account Holder (please be sure to copy this exactly): 
TransferWise FBO Trans Mreza Balkan

Address of account holder:
TransferWise
19 W 24th Street
New York
10010
United States

Account type (if needed): checking

Account number: 8310020869

Routing number: 026073150

Bank code: CMFGUS33

Bank nameCOMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK

Account HolderTrans Mreza Balkan

Address of account holder:
TransferWise
56 Shoreditch High Street
London
E1 6JJ
United Kingdom

Account number: 42197084

UK Sort Code23-14-70

Bank nameR. Raphael And Sons Plc

Account HolderTrans Mreza Balkan

Address of account holder
TransferWise
800 Bourke Street
Melbourne VIC 3008
Australia

Account number494227352

BSB Code082-182

Bank nameNational Australia Bank Limited

Raised 1.017/50.000 HRK (138/6,789 EUR; $162/$7,959 USD) so far (Feb.5)
1.017/50.000 HRK 2%

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE