Your address will show here +12 34 56 78

DOKUMENTA

Promjena imena

Postupak promjene imena u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o ličnom imenu, Sl. list Crne Gore br. 47/08 Jednom određeno lično ime može se promijeniti.  Lično ime ili samo prezime ili samo ime može se promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka) ili po zahtjevu crnogorskog državljanina (Član 9). Pravo na slobodan izbor ličnog imena ne smije se ograničiti, osim ako je to potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica. Ovo znači da se promjena imena obavlja na lični zahtev, nije uslovljena „promjenom pola“, a jedino ograničenje koje se odnosi na promjenu imena je zaštita javne bezbjednosti i prava i slobode drugih.

To da se neko ime smatra “muškim” ili “ženskim” ili “rodno neutralnim” ne smije biti prepreka kod promjene imena, bez obzira koji pol ti piše u dokumentima. To znači da ako ti osoblje koje radi u upravi (MUP-u) odbije primiti zahtjev, ili odbiju napraviti promjenu samo zato što se po njihovom mišljenju to ime ne slaže sa polom koji ti je u dokumentima ili slično, znači da to osoblje krši Zakon i slobodno se možeš žaliti na njihDo sad u Crnoj Gori nijedna osoba nije naišla na prepreku prilikom mijenjanja imena, čak naprotiv, do sad su svi pokušaji promjene ličnog imena završili uspješno. Međutim, ukoliko naiđeš na poteškoće prilikom promjene ličnog imena, piši nam ispod, a možeš se obratiti i organizaciji „Queer Montenegro“ i dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Budući da je promjena imena odvojena od promjene oznake pola u dokumentima, moguće je da ćeš imati npr. “muško” ime i ženski spol ili obratno, te JMBG (matični broj) iz kojeg se može vidjeti pol ostaje isti dok god se i oznaka pola u dokumentima ne promijeni, što nažalost može stvoriti razne probleme i komplikacije (npr. pri zapošljavanju, upisu u školu/fakultet, itd.).

Promjena ličnog imena koja je posljedica promjene porodičnog i ličnog statusa upisuje se u matične registre u skladu sa zakonom. Promjena ličnog imena po zahtjevu (Član 14 i 18) upisuje se u matične registre na osnovu konačnog, odnosno pravosnažnog rješenja o promjeni ličnog imena, u skladu sa zakonom.Matične registre vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore. Za navedene  promjene nadležna je Područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj lice ima prebivalište.

Postupak promjene ličnog imena je sljedeći:

  1. Popuniš zahtjev za promjenu ličnog imena u Područnoj jedinici MUP-a u kojoj ti je registrovano prebivalište
  2. Uz zahtjev prilažeš sljedeće dokumente: – Lična dokumenta za utvrđivanje identiteta (lična karta) – Izvod iz matične knjige rođenih – Uplatnica za taksu
  3. Nakon što predaš zahtjev sa propratnom dokumentacijom čekaš rješenje o promjeni imena
  4. S tim rješenjem možeš izvaditi novi rodni list, novu ličnu kartu, vozačku, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/birou, itd.

Ukoliko si maloljetna osoba prije dostizanja punoljetstva ime ne možeš promijeniti bez saglasnosti roditelja ili staratelja (Član 16 i 17). Takođe, za promjenu imena potreban je i tvoj pisani pristanak. Ako promjenu ličnog imena zahtijeva jedan roditelj, uz zahtjev mora priložiti saglasnost drugog roditelja. Ako roditelji žive odvojeno, promjenu ličnog imena maloljetnog lica može zahtijevati roditelj kod koga to lice živi, odnosno kojem je to lice povjereno na čuvanje i vaspitanje, ako se sa tim saglasi drugi roditelj. Ako u slučaju drugi roditelj ne da saglasnost za promjenu ličnog imena maloljetnog lica, organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u postizanju sporazuma. Ako promjenu imena zahtijeva staratelj maloljetnog lica, uz zahtjev mora priložiti odobrenje nadležnog organa starateljstva.

Izuzeci od prava za promjenu imena su:

  • ako si osuđen_a za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude
  • u slučaju da lice protiv koga teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti podnese zahtjev za promjenu ličnog imena ili samo prezimena ili samo imena, Ministarstvo je dužno da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni ličnog imena o tome obavijesti nadležni sud.

Pravno priznanje roda i promjena matičnog broja

U Crnoj Gori pojam transrodne osobe uopšte ne postoji u Zakonu o matičnim registrima (Sl. list CG 47/08) i Zakonu o centralnom registru stanovništva (Sl. list CG 49/07), međutim ova 2 zakona regulišu postupak promjene ličnih dokumenata u slučaju “promjene pola” (Član 6 i 14; Član 22 i 27)

Na osnovu dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova na zahtjev za pristup informacijama “crnogorski državljanin koji je hirurškim putem promjenio pol zahtjev za  promjenu pola, ličnog imena (lično ime u skladu sa Zakonom o ličnom imenu obuhvata ime i prezime lica), jedinstvenog matičnog broja i zahtjev za izdavanje identifikacionih dokumenata  podnosi područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova u opštini u kojoj ima prebivalište. Članom 152 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list RCG,br.60/03,73/10,32/11) propisano je da se činjenice na osnovu kojih se donosi rješenje utvrđuju dokazima. Kao dokaz mogu se upotrijebiti sva sredstva podesna za utvrđivanje stanja stvari i koja odgovaraju pojedinom slučaju, kao što su isprave, iskazi svjedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja vještaka, uviđaj. Dokaz iz zdravstvene ustanove je jedini relevantan dokaz u postupku odlučivanja ukoliko je lice promjenilo pol hirurškim putem, što znači da je prije podnošenja gore navedenih zahtjeva potrebno da je lice završilo postupak promjene pola, i da o tome posjeduje medicinsku dokumentaciju. Lice koje je podnijelo zahtjev za promjenu pola, ličnog imena, jedinstvenog matičnog broja kao i zahtjev za izdavanje novih identifikacionih dokumenata, je dužno da ispravu, odnosno medicinsku dokumentaciju, koja utiče na promjenu ličnog stanja dostavi Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ukoliko istu ne dostavi Ministarstvu, ono će je po službenoj dužnosti zatražiti od nadležne zdravstvene ustanove. Na osnovu odlučnih činjenica utvrđenih u postupku, Ministarstvo donosi rješenje o promjeni pola. Podnosiocu zahtjeva izdaje se rješenje o promjeni pola. Kada rješenje o promjeni pola postane pravosnažno Ministarstvo će na zahtjev rješenjem poništiti već određeni i odrediti novi jedinstveni matični broj, izvršiti promjenu ličnog imena i izdati nova identifikaciona dokumenta.”

Dakle, oznaku pola i matični broj u ličnim dokumentima nije moguće promijeniti bez obavljenih hirurških zahvata. Međutim, kako zakon ne definiše jasno ovo polje, još uvjek nije bilo slučajeva da je neko pokušao promijeniti ove informacije u svojim dokumentima bez obavljenih operacija. Ukoliko želiš promijeniti oznaku pola i matični broj u ličnim dokumentima, postupak je sledeći:

  1. Podneseš zahtjev za promjenu matičnog broja i oznake pola
  2. Uz zahtjev prilažeš sledeća dokumenta: – Ličnu kartu – Dokaz o “promjeni pola” – Rješenje od MUP-a o poništavanju starog i određivanju novog matičnog broja nakon donošenja istog
  1. Nakon što predaš zahtjev sa propratnom dokumentacijom čekaš rješenje o promjeni pola
  2. S tim rješenjem možeš izvaditi novi rodni list, novu ličnu kartu, vozačku, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/birou, itd.

U identifikacionim dokumentima kasnije ne stoji podatak o promjeni matičnog broja i oznake pola, već samo novi matični broj. Matični broj upisuje se u službene evidencije kao i javne isprave koje se licu izdaju na osnovu tih evidencija. Ministarstvo ne vodi  posebnu evidenciju o zahtjevima za promjenu pola.  

Rado bismo čulei kako ti je postupak promjene imena i/ili oznake pola u ličnim dokumentima išao ako već imaš iskustva s tim, je li bilo problema i poteškoća, ako možeš, navedi i o kojem se matičnom uredu radilo, je li osoblje bilo posebno dobro ili loše u svom pristupu, ima li nešto bitno što nije ovdje spomenuto, itd. tako da komentiraj i piši ispod!

Piši nam ispod o svojim iskustvima, pitanjima, komentarima i slično!

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE