Članstvo u TMB-uŠto se tiče kategorija članstva i suradnje u Trans Mreži Balkan imamo:
TMB raju
Redovno članstvo (TIMBA) / Skupština
Koordinacijski tim

TMB Raja

Šta je TMB Raja?
TMB Raja
je zajednica koja čini Trans Mrežu Balkan, izvor inspiracije i energije TMB-a, i podstiče se da sudjeluje u radu TMB-a, dijeli svoja mišljenja i ideje sa TIMBA-om i Koordinacijskim Timom. TMB Raja kroz redovan, aktivan i konstruktivan doprinos stiče pravo da se prijavi u redovno članstvo, tj. da postane dio TIMBA-e.

Preduvjeti
● da se osoba svojim sadašnjim ili prošlim djelovanjem ili postupcima nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te vrijednosti, viziju, misiju, ciljeve i načela rada Trans Mreže Balkan. Iznimno, ukoliko osoba pokaže spremnost da djeluje u skladu sa univerzalnim vrijednostima ljudskih prava i osnovnih sloboda, te vrijednostima, vizijom, misijom, ciljevima i načelima rada Trans Mreže Balkan, Koordinacijski Tim može razmotriti prijavu.

Prava
● primanje mjesečnih newsletter izvještaja o radu TMB-a
● prijavljivanje za sudjelovanje u događajima, istraživanjima i drugim aktivnostima koje organizira TMB
● davanje inputa na poziv Koordinacijskog Tima i/ili TIMBA-e
● prijavljivanje za volontiranje u TMB-u
● prijavljivanje za rad u radnim timovima TMB-a, kada za tim postoji potreba
● apliciranje za prijem u redovno članstvo, tj. TIMBA-u

Obaveze
● poštivanje i podržavanje vrijednosti, vizije, misije, ciljeva, načela rada i Statuta TMB-a
● ne korištenje povezanosti sa TMB-om u svrhu profesionalne koristi, napretka ili promocije, izuzev radi napretka u aktivizmu (tj. osoba ne smije koristiti svoju povezanost sa TMB-om za promociju svojih usluga, poslovanja, i slično). Primjeri:
– Vlasnica biznisa na svojoj web stranici ne smije navoditi da je u TMB Raji
– Kirurginja/psiholog/endokrinologinja… ne smije promovirati svoj rad tako što navodi svoju povezanost sa TMB-om
– Osoba/institucija/biznis ne smije navoditi da TMB podržava njihov rad na osnovu povezanosti sa TMB-om, itd..

Način učlanjivanja
● osobe koje žele pristupiti TMB Raji trebaju popuniti formular sa sljedećim informacijama, te ga predati lično bilo kojoj osobi iz Koordinacijskog Tima, popuniti ga na portalu transbalkan.org, ili ga poslati e-mailom na adresu info@transbalkan.org:
○ ime i zamjenice kojim osoba želi da je se oslovljava
○ email adresa na koju želi primati informacije od Trans Mreže Balkan
○ obrazloženje zašto se želi priključiti Trans Mreži Balkan
○ izjava da se obavezuje podržavati i djelovati u skladu s vrijednostima, vizijom, misijom, ciljevima, načelima rada i Statutom Trans Mreže Balkan, i ispunjavati obaveze vezane uz TMB Raju.

Redovno članstvo = Skupština = TIMBA

Šta je to TIMBA?
TIMBA (skraćeno od “Tim Balkan”), predstavlja najviše tijelo TMB-a, te ima priliku oblikovati i razvijati rad TMB-a, što sa sobom povlači i odgovornost prema najboljim interesima TMB-a i zajednice kojoj služi. To podrazumijeva aktivno praćenje rada TMB-a, što je neophodno za donošenje informiranih odluka, te omogućavanje i unapređivanje rada TMB-a kroz davanje inputa, sudjelovanje u radnim timovima, volontiranje i druge oblike doprinošenja. Članstvo TIMBA-e nema “korisničku” nego aktivnu i upravljačku ulogu u TMB-u. Bez aktivne TIMBA-e nema ni TMB-a, tako da je svaki doprinos članstva TIMBA-e od neprocjenjive vrijednosti za opstanak i razvoj TMB-a.

Preduvjeti za primanje u članstvo
● osoba mora živjeti unutar geografskog područja djelovanja TMB-a
● iznimno, ukoliko Koordinacijski Tim smatra da je opravdano, može odobriti prijem u članstvo osobe koja više ne živi unutar geografskog područja djelovanja TMB-a
● osoba je u TMB Raji ili jedna od osnivačica TMB-a (dio mailing liste TMB tima u trenutku registracije TMB-a i/ili dio tima koji je pokrenuo TMB na Facebooku u aprilu/maju 2014.)
● ukoliko je osoba u TMB Raji, u 3-6 mjeseci koji prethode prijavi za prijem u članstvo, osoba je redovito, aktivno, predano i konstruktivno sudjelovala u radu TMB-a, prema procjeni Koordinacijskog Tima, npr. na nekoliko sastanaka TMB-a, kroz primjedbe i sugestije, volontiranje ili direktan doprinos (npr. kreiranje materijala za portal TMB-a, priprema edukativnih materijala za TMB i slično)
● osoba je u svom radu i odnosu unutar TMB-a demonstrirala da razumije i poštuje vrijednosti, viziju, misiju, ciljeve, načela rada i Statut TMB-a
● osoba ima minimalno 14 godina (za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova te za maloljetne osobe je potrebna suglasnost zakonske_og zastupnice_ka odnosno skrbnice_ka)

Prava
● primanje mjesečnih newsletter izvještaja o radu TMB-a
● prijavljivanje za sudjelovanje u događajima, istraživanjima i drugim aktivnostima koje organizira TMB
● davanje inputa na poziv Koordinacijskog Tima i/ili TIMBA-e
● prijavljivanje za volontiranje u TMB-u
● prijavljivanje za rad u radnim timovima TMB-a, kada za tim postoji potreba
● može biti birana u Koordinacijski Tim i birati članstvo Koordinacijskog Tima
● učestvovanje u donošenju odluka
● sazivanje vanrednih sjednica TIMBA-e uz minimalno ⅓ članstva TIMBA-e

Obaveze
● poštivanje i podržavanje vrijednosti, vizije, misije, ciljeva, načela rada i Statuta TMB-a
● ne korištenje statusa članstva TMB-a u svrhu profesionalne koristi, napretka ili promocije, izuzev radi napretka u aktivizmu (tj. osoba ne smije koristiti svoju povezanost sa TMB-om za promociju svojih usluga, poslovanja, i slično)
● svaka osoba u TMB-u djeluje isključivo individualno, a ne u interesu ili ispred bilo koje druge organizacije, grupe, institucije ili slično0
● redovan odaziv na glasanje (bez propuštanja više od jednog organiziranog glasanja unutar 6 mjeseci), uključujući biranje i razrješavanje članstva Koordinacijskog Tima, usvajanje statuta udruge i njegove izmjene i dopune, plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu, eventualno odlučivanje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, eventualno odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge, o statusnim promjenama i o svim drugim pitanjima za koja nije utvrđena nadležnost Koordinacijskog Tima
● redovan odaziv (barem 75%, unutar 6 mjeseci) na pozive Koordinacijskog Tima za davanje inputa

Koordinacijski tim

Šta je Koordinacijski tim?
Koordinacijski Tim (KT) je glavno izvršno tijelo TMB-a kojeg bira TIMBA (Skupština) svake dvije godine, ili češće po potrebi, i ima obavezu i pravo da implementira aktivnosti prema Strateškom planu, uključuje TIMBA-u u rad Udruge kroz izvještavanje, informativne sastanke i pozive za donošenje odluka unutar TMB-a. Koordinacijski Tim motivira i uključuje širu zajednicu i savezništvo, posebice TMB Raju, kako bi se osiguralo da rad TMB-a zaista služi TIRV zajednici, daje joj glas, te osnažuje TIRV osobe. Dakle, Koordinacijski Tim osigurava da TMB u praksi zaista bude onakva platforma kakva je na papiru, da utjelovljuje vrijednosti TMB-a, i služi svim TIRV osobama i savezništvu, bez obzira na identitete, iskustva, i druge karakteristike.

Preduvjeti za biranje u KT
● osoba mora biti u redovnom članstvu (TIMBA-i) i biti aktivna
● osoba mora demonstrirati posvećenost vrijednostima i ciljevima TMB-a, te poštivanje Statuta, politika i procedura
● osoba mora biti upućena u rad TMB-a, strukturu, strateški i operacioni plan

Prava
● donošenje programskih i finansijskih odluka u radu Trans Mreže Balkan
● donošenje odluka o prijemu osoba u članstvo i prestanku članstva
● službeno predstavljanje Trans Mreže Balkan
● uključivanje osoba u radne timove po potrebi i u skladu sa Strateškim i Radnim planovima

Obaveze
● sve obaveze za TIMBA-u, te
● u poslovima vezanim za TMB, osoba zastupa i djeluje isključivo u najboljim interesima TMB-a
● izvršavanje specifičnih dužnosti opisanih ulogom Koordinatorstva, te opšte dužnosti definisane za cijelo članstvo Koordinacijskog Tima
● kada osoba osvijesti potencijalni konflikt interesa u nekoj situaciji unutar svog djelovanja u TMB-u, odmah je dužna to obznaniti ostatku Koordinacijskog Tima koji će potom odlučiti o eventualnom isključenju osobe iz svih postupaka vezanim za konfliktnu situaciju
● kreira i predlaže TIMBA-i Strateški, finansijski i Radni plan TMB-a
● koordinira izvršavanje aktivnosti u skladu sa Strateškim i Radnim planom ● redovno izvještava TIMBA-u i TMB Raju o radu TMB-a, uključujući mjesečne i godišnje izvještaje o radu i finansijama
● organizuje i nadgleda radne timove
● službeno komunicira sa drugim organizacijama, donatorima, i sl.
● službeno predstavlja Trans Mrežu Balkan
● osigurava zakonitost i poštivanje Satuta, misije, vizije i vrijednosti TMB-a unutar Udruge

– Trans Mreža Balkan

Comments are closed.