Statut Trans Mreže Balkan

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), osnivačka Skupština udruge Trans Mreža Balkan na sjednici održanoj 01.03.2016. donijela je

STATUT

Trans Mreže Balkan

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se definicija i načela djelovanja Trans Mreže Balkan; naziv i skraćeni naziv udruge, naziv udruge na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; zastupanje i predstavljanje udruge; izgled pečata udruge; ciljevi udruge, područja djelovanja udruge sukladno ciljevima, i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; ciljane skupine udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; ustrojstvenim oblicima, udruživanje s drugim udrugama; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, kategorijama članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članica_ova i načinu vođenja popisa članica_ova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora_ice udruge; prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

II. DEFINICIJA I NAČELA DJELOVANJA

Članak 2.

Trans Mreža Balkan je platforma za stvaranje snažne zajednice osoba koje rade na promociji ljudskih prava osoba svih rodnih identiteta i izražavanja te spolnih karakteristika i identiteta, osnaživanju i pružanju podrške lokalnim zajednicama transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba, te podizanju svijesti o TIRV osobama i temama na području koje definira Skupština. Trans Mrežu Balkan čini zajednica osoba koje podržavaju njene vrijednosti, odnosno načela djelovanja.

Članak 3.

Trans Mreža Balkan djeluje sukladno načelima ljudskih prava, feminizma, ravnopravnosti i inkluzije svih identiteta i iskustava, pružanju podrške, transparentnosti, nenasilja, solidarnosti, i prava svih osoba na samoodređenje, samodefiniciju, samoidentifikaciju i tjelesni integritet.

Načelo neovisnosti

Članak 4.

Djelovanje Trans Mreže Balkan temelji se na načelu neovisnosti što znači da Skupština samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s temeljnim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i zakonom.

Načelo demokratskog ustroja

Članak 5.

Djelovanje Trans Mreže Balkan temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da Trans Mrežom Balkan upravlja članstvo na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članstva.

Načelo neprofitnosti

Članak 6.

Djelovanje Trans Mreže Balkan temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da Trans Mreža Balkan nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti.

Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Članak 7.

Djelovanje Trans Mreže Balkan temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Trans Mreža Balkan slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 8.

(1) Puni naziv Udruge glasi: Trans Mreža Balkan (u daljnjem tekstu: Udruga).

(2) Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Trans Network Balkan.

(3) Skraćeni naziv Udruge glasi: TMB.

Članak 9.

(1) Sjedište Udruge je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Koordinacijski Tim.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE TRANS MREŽE BALKAN

Članak 10.

Osoba ovlaštena za zastupanje Trans Mreže Balkan može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Članak 11.

(1) Trans Mrežu Balkan zastupaju najmanje dvije_a članice_a Koordinacijskog Tima, prema odluci Koordinacijskog Tima.

(2) Udrugu mogu zastupati i druge osobe koje ovlasti Koordinacijski Tim.

Članak 12.

U poslovima zastupanja Trans Mreže Balkan, osobe ovlaštene za zastupanje dužne su postupati sukladno odredbama Statuta, odlukama Skupštine i odlukama Koordinacijskog Tima.

Članak 13.

Osobe ovlaštene za zastupanje Trans Mreže Balkan:

 • odgovaraju za zakonitost rada Trans Mreže Balkan,
 • vode poslove na odgovarajući način u skladu s odlukama tijela Trans Mreže Balkan,
 • odgovorne su za podnošenje prijedloga godišnjih financijskih izvješća Skupštini,
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Trans Mreže Balkan,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Trans Mreže Balkan.

V. PEČAT TRANS MREŽE BALKAN

Članak 14.

(1) Udruga ima pečat. Pečat Trans Mreže Balkan pravokutnog je oblika, a sadrži naziv “Trans Mreža Balkan” i riječ “Solidarno!” u zelenoj ili crnoj boji.

(2) Dimenzije pečata su 47mm x 18mm.

Članak 15.

Pečat čuvaju i ovlaštene su ga koristiti osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.

VI. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 16.

Cilj odnosno vizija Udruge je stvaranje društva u kojem je svaka osoba poštovana, cijenjena te slobodno određuje i izražava svoj rod i spol, i gdje su sve spolne karakteristike, rodni i spolni identiteti i svi oblici rodnog izražavanja poštovani i jednako vrijedni.

Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge

Članak 17.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • ljudska prava
 • demokratska politička kultura
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • kultura i umjetnost
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja

Članak 18.

Ciljane skupine Udruge su:

 • sve transrodne, interspolne i rodno varijantne (TIRV) osobe, uključujući:
  • seksualne radni_k_c_e
  • djecu i mlade
  • roditelje
  • osobe bez doma
  • osobe starije životne dobi
  • osobe s HIV/AIDS-om
  • osobe s invaliditetom
  • migranti_ce i azilant_kinj_e
  • Rom_kinj_e
  • osobe svih seksualnih orijentacija
  • žrtve nasilja i diskriminacije
  • žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava
  • zatvorenice_i i bivši_e zatvorenici_e
  • sportaši_ce
 • bližnje_i (obitelji, partneri_ce, prijatelji_ce) i saveznici_e TIRV osoba
 • edukatori_ce
 • akademska zajednica
 • učenice_i i studenti_ce
 • odgojno-obrazovne ustanove i djelatnici_e
 • poslodavci
 • zdravstvene ustanove i djelatnice_i
 • ustanove i djelatnice_i socijalne skrbi
 • volonterke_i
 • nenormativne obitelji
 • udruge i građanske inicijative
 • donosioci odluka i politika
 • pravosudne_i djelatnice_i
 • predstavnice_i medija
 • građanstvo – opća populacija

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

Članak 19.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • praćenje i predlaganje zakonskih i medicinskih praksi i rješenja temeljenih na načelima ljudskih prava, a koje se tiču transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba, mlade, edukacije, istraživanja, izdavačke aktivnosti, poticanje razvoja socijalnog poduzetništva, te stvaranje i poticanje uporabe rodno neutralnog jezika u praksi
 • razvoj i povećanje kapaciteta organizacije
 • senzibilizacija javnosti o TIRV tematici: detabuiziranje i povećanje vidljivosti, socijalno uključivanje TIRV osoba u javni život, oblikovanje afirmativnih stavova o TIRV populaciji kroz pozitivnu medijsku prisutnost
 • suzbijanje diskriminacije na osnovnu rodnih i spolnih identiteta, spolnih karakteristika i rodnog izražavanja organiziranje seminara, predavanja, javnih tribina,
 • organiziranje kreativnih radionica te kulturno-umjetničkih manifestacija vezane uz rodnu i spolnu raznolikost i srodne teme
 • razvoj lokalne, regionalne i međunarodne zajednice transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • organiziranje edukacija i istraživanja o rodnoj i spolnoj raznolikosti i srodnim temama te o zaštiti i promicanju ljudskih prava transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje tema od interesa za Udrugu
 • poticanje kritičke rasprave u medijima i o medijima te medijskoj pismenosti o rodnoj i spolnoj raznolikosti i srodnim temama
 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći

VII. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 20.

Djelatnosti koje Trans Mreža Balkan provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva su javne.

Članak 21.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • objavljivanjem ovog Statuta i drugih akata na internetskim stranicama Udruge
 • izvješćivanjem članstva o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost po odluci Koordinacijskog Tima i/ili Skupštine.
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • javnim priopćavanjem
 • na druge odgovarajuće načine.

Članak 22.

(1) U ime Trans Mreže Balkan u javnosti može istupati članstvo Koordinacijskog Tima, te osobe koje ovlasti Koordinacijski Tim, a u skladu s politikama, ciljevima i vrijednostima Udruge.

(2) Neovlašteno istupanje u javnosti predstavlja povredu obveza članica_ova Trans Mreže Balkan, odnosno na odgovarajući način povredu radnog odnosa.

 

VIII. UDRUŽIVANJE S DRUGIM UDRUGAMA

Članak 23.

(1) Trans Mreža Balkan se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svoga djelovanja, i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

(2) Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe o čemu se donosi odluka u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

Članak 24.

Trans Mreža Balkan se može učlaniti u međunarodne i domaće udruge i druge organizacije.

IX. ČLANSTVO U TRANS MREŽI BALKAN

Osnovne odredbe

Članak 25.

(1) Članstvo u Trans Mreži Balkan je dobrovoljno.

(2) Članom_icom Trans Mreže Balkan može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta, pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 26.

(1)  Udruga vodi elektronički popis članova_ica koji sadrži podatke o osobnom imenu člana_ice, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi te datumu prestanka članstva u Udruzi.

(2)  Popis članstva dostupan je na uvid svim članovima_icama Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev kada je zakonski opravdano.

(3) Popis članstva vodi član_ica Koordinacijskog Tima koju_eg odredi Koordinacijski Tim.

Članak 27.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog identiteta te izražavanja, spolnog identiteta i karakteristika, spolne orijentacije, rase ili boje kože, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, jezika, vjere, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Trans Mreže Balkan su:

 • da prihvaća ciljeve, vrijednosti i načela Trans Mreže Balkan,
 • da prihvaća Statut Trans Mreže Balkan, te
 • da se svojim sadašnjim ili prošlim djelovanjem ili postupcima nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te vrijednosti i načela rada Trans Mreže Balkan, što je definirano propisom koji uređuje članstvo u Udruzi.

Članak 29.

(1) Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Trans Mreže Balkan podnosi pisani zahtjev Koordinacijskom Timu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku, a sadrži najmanje:

 • podatke o članici_u koje je Udruga dužna prikupljati sukladno zakonu
 • izjavu kojom se kandidat_kinja za članstvo obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i tijela Udruge
 • obrazloženje u kojem osoba navodi zašto želi sudjelovati u radu Udruge i na koji način želi pridonijeti ostvarenju ciljeva Udruge.

(3) Koordinacijski Tim će na svojoj prvoj sljedećoj sjednici razmotriti zahtjev iz prethodnog stavka i donijeti odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva, te o odluci pismeno obavijestiti kandidata_kinju za članstvo u roku od 30 dana od donošenja odluke.

(4) Prije donošenja odluke, Koordinacijski Tim može od kandidata_kinje tražiti dodatne informacije koje su neophodne za donošenje odluke o zahtjevu za prijem u članstvo, ako one nisu dostavljene u zahtjevu.

(5) Članom_icom Udruge se postaje danom upisa u popis članstva.

(6) Upis osoba u popis članstva se vrši na dan slanja obavijesti o prihvatanju zahtjeva za prijem u članstvo.

Članak 30.

(1) Žalbu na odluku Koordinacijskog Tima iz prethodnog članka kandidat_kinja za članstvo može podnijeti Skupštini u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odluci.

(2) U žalbenom postupku Skupština će na svojoj prvoj sjednici donijeti odluku kojom žalbu:

 1. odbacuje kao neosnovanu,
 2. usvaja i izmjenjuje odluku Koordinacijskog Tima, odnosno dodjeljuje status članstva.

Prava, obaveze i odgovornost članova_ica Trans Mreže Balkan

Članak 31.

Prava članova_ica Trans Mreže Balkan su:

 • birati i biti birana u tijela Trans Mreže Balkan u skladu s ovim Statutom,
 • predlagati kandidate_kinje za članstvo tijela Trans Mreže Balkan,
 • razmatrati i ocjenjivati rad tijela Trans Mreže Balkan,
 • pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Trans Mreže Balkan,
 • biti pravovremeno informiran_a o aktivnostima Trans Mreže Balkan,
 • sudjelovati u radu Trans Mreže Balkan po odluci Koordinacijskog Tima,
 • ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Trans Mreže Balkan.

 

Članak 32.

Obveze članova_ica Trans Mreže Balkan su:

 • poštivanje Statuta i drugih akata Trans Mreže Balkan,
 • poznavanje i poštivanje vrijednosti i načela rada Trans Mreže Balkan,
 • zalaganje za ostvarivanje ciljeva Trans Mreže Balkan,
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,
 • štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Mreže Balkan,
 • prisustvovanje sastancima tijela Trans Mreže Balkan kojih je član_ica,

Članak 33.

Članovi_ice Trans Mreže Balkan odgovorni_e su za:

 • savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Trans Mreže Balkan, te
 • pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza.

Stegovna odgovornost članova_ica

Članak 34.

(1) Član_ica Udruge preuzima obveze i odgovornosti koje proizilaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

(2) Član_ica Udruge stegovno odgovara za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge.

Članak 35.

(1) Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji_a član_ica Udruge.

(2) Stegovni postupak je dvostupanjski, a vode ga i mjere izriču:

 1. Koordinacijski Tim u prvom stupnju,
 2. Skupština u drugom stupnju.

(3) U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno posebnom propisu koji uređuje stegovne odgovornosti članova_ica udruge te koji donosi Skupština.

Članak 36.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

 

Članak 37.

(1) Član_ica Udruge kojem_oj je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

(2) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

(3) Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 38.

(1) Svaki_a član_ica Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Koordinacijski Tim ili Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

(2) Svaki_a član_ica Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova_ica ili tijela Udruge.

(3) Na upozorenja i pritužbe članice_a iz stavaka 1. i 2. ovog članka Koordinacijski Tim je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

(4) Koordinacijski Tim će od člana_ice Trans Mreže Balkan koji_a je predmet stegovnog postupka zatražiti dostavljanje pisanog očitovanja o iznesenim sumnjama iz zahtjeva iz prethodnog stavka.

(5) Članu_ici Udruge ne može se izreći stegovna mjera ako prethodno nije saslušan_a sukladno prethodnom stavku. Iznimno, članu_ici Udruge može se izreći stegovna mjera i bez prethodnog saslušanja ako se on_a na dva uredno dostavljena poziva ne odazove.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 39.

Članice_ovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na sjednici Skupštine i putem izabranih predstavnica_ka u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 40.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština
 2. Koordinacijski Tim

Skupština

Članak 41.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

(2) Skupštinu čine sve_i poslovno sposobne_i članice_ovi Udruge.

Članak 42.

(1) Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.

(2) Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 2 godine.

Članak 43.

(1) Sjednice Skupštine saziva i vodi Koordinacijski Tim.

(2) U slučaju spriječenosti cijelog Koordinacijskog Tima, redovitu ili izbornu sjednicu Skupštine saziva bar jedan_na član_ica Skupštine te sjednicu vodi član_ica Skupštine koji_a se bira na početku sjednice.

(3) Sjednica Skupštine se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članicama_ovima Udruge.

(4) Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i način održavanja sjednice.

Članak 44.

(1) Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Koordinacijski Tim na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članstva Udruge.

(2) U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji_ce su obvezni_e predložiti dnevni red sjednice.

(3) Ako Koordinacijski Tim ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji_ce.

(4) Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku, stavci 3. i 4.

Članak 45.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri članice_a koji_e su upisani_e u popis članstva prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 46.

(1) Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članstva Skupštine.

(2) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnog članstva, ako Statutom nije određena posebna većina.

(3) Odluke kojima Udruga prestaje postojati donose se tročetvrtinskom većinom cjelokupnog članstva Skupštine.

(4) Odluku o promjeni temeljnih vrijednosti, misije i vizije, ciljeva, djelatnosti, ciljanih skupina i područja djelovanja Udruge,  donosi se tročetvrtinskom većinom cjelokupnog članstva Skupštine.

(5) Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

(6) O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 47.

Skupština:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Koordinacijski Tim,
 • bira i razrješava likvidatoricu_a Udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge
 • izvršava druge obaveze definirane Zakonom i drugim aktima Udruge

Koordinacijski Tim

Članak 48.

Koordinacijski Tim čini 3 do 5 članova_ica koje bira Skupština iz svojih redova.

 

Članak 49.

Za Koordinacijski Tim se može kandidirati svaka punoljetna, fizička osoba koja je u Skupštini najmanje šest mjeseci, aktivno učestvuje u radu Udruge, prihvaća odredbe ovog Statuta i praktično ostvaruje osnovna načela Udruge.

 

Članak 50.

Koordinacijski Tim bira Skupština na mandat od dvije godine.

 

Članak 51.

Koordinacijski Tim donosi odluke o radu i postupanju Udruge u skladu sa ovim Statutom, zakonom, usvojenim strateškim planom, te odlukama Skupštine.

Članak 52.

Koordinacijski Tim ima sljedeća prava i obveze, uz sva prava i obaveze članova_ica Udruge:

 • izvršavanje aktivnosti u skladu sa ovim Statutom, zakonom, usvojenim strateškim planom, te odlukama Skupštine,
 • upravljanje imovinom i financijskim sredstvima Udruge
 • koordiniranje rada drugih osoba zaposlenih u Udruzi te volontera
 • izvještavanje Skupštine o radu Udruge, uključujući i financijske izvještaje
 • službeno predstavljanje Udruge
 • izvršavanje drugih obaveza definirane Pravilnicima i drugim aktima Udruge

 

Druga radna tijela udruge

Članak 53.

(1) Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

(2) Odluku o osnivanju radnih tijela donosi Skupština.

(3) U odluci o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav radnih tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članica_ova radnih tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 54.

(1) Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

(2) Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Koordinacijskog Tima.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 55.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 56.

(1) Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

(2) O raspolaganju imovinom odlučuje Koordinacijski Tim, u skladu sa Statutom, usvojenim finansijskim i strateškim planom Udruge.

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 57.

(1) Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku Udruge,
 • odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom ili podjelom udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

(2) Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se posebnom većinom propisanom člankom 46. stavkom 3.

Likvidator_ica Udruge

Članak 58.

Likvidator_ica zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

Članak 59.

Likvidatoricu_a bira i opoziva Skupština.

Članak 60.

(1) U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovu odluke Skupštine.

(2) U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave sjedišta Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 61.

Ako postoji spor između članica_ova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi_ice Udruge dužni_e su pokušati taj spor riješiti mirenjem na sastanku sa Koordinacijskim Timom.

Članak 62.

Kod rješavanja sporova i sukoba unutar Udruge, članovi_ice se vode posebnim propisom koji uređuje rješavanje sporova i sukoba a koji usvaja Skupština.

Članak 63.

(1) Članovi_ice Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

(2) U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 64.

U slučaju da su privatni interesi članice_a Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana_ice Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član_ica Udruge koji_a se zatekne u sukobu interesa dužan_na je o tome bez odlaganja izvijestiti Koordinacijski Tim i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 65.

(1) U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji_a član_ica Udruge može zatražiti mišljenje Koordinacijskog Tima.

(2) U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Koordinacijski Tim dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge, u skladu sa posebnim propisom koji uređuje rješavanje sporova i sukoba.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članica_ova Udruge nakon provedene rasprave, osim u slučajevima definiranim člankom 46.

Članak 67.

(1) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Koordinacijski Tim ili najmanje jedna trećina članstva Udruge.

(2) Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Koordinacijskom Timu koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 68.

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

(2) Tumačenje drugih akata Udruge daje Koordinacijski Tim.

Članak 69.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Trans Mreža Balkan

U Zagrebu, 01.03.2016. godine.

Comments are closed.