TMB strateški plan

Organizacijski razvoj TMB-a

Opći cilj:
Razvijanje kapaciteta unutar Trans Mreže Balkan u cilju stvaranja stabilne, prepoznatljive i uticajne regionalne organizacije koja na uspješan i održiv način radi ka ostvarenju svoje misije.

Specifični ciljevi:

 • Osigurati kontinuiranu održivost rada TMB-a
 • Osigurati efikasnu i funkcionalnu implementaciju programa rada TMB-a
 • Ostvariti veću zastupljenost raznolikih iskustava i identiteta u procesima odlučivanja i razvoja TMB-a
 • Osnažiti TIRV regionalni aktivizam

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, radit ćemo na:

 • Podizanju materijalnih, profesionalnih i ličnih kapaciteta Trans Mreže Balkan
 • Razvijanju jasne organizacije i plana rada TMB-a
 • Uključivanju osoba iz TIRV zajednice u procese odlučivanja i razvoja TMB-a
 • Njegovanju regionalne i međunarodne saradnje sa relevantnim akterima

Mediji i komunikacije

Opći cilj:
Podizanje svijesti o TIRV temama, osnaživanje i povezivanje regionalne TIRV zajednice, širenje kruga savezništva, kao i nadilaženje rodnih i spolnih normi i stereotipa kroz pružanje kvalitetnih informacija i stvaranje solidarnog prostora koji odražava ljudsku raznolikost.

Specifični ciljevi:

 • Povećati pozitivnu i raznovrsnu vidljivosti TIRV tema
 • Informirati TIRV zajednicu, savezništva i širu javnost o TIRV temama
 • Poticati dijalog i razmjenu iskustava i znanja među TIRV osobama i zajednicama u regionu
 • Doprinositi nadilaženju zajedničkih i specifičnih prepreka s kojima se susreću TIRV i druge marginalizirane zajednice

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, radit ćemo na:

 • Suradnji s medijima regiona na izvještavanju o TIRV temama
 • Kreiranju informativnih i edukativnih materijala za TIRV zajednicu, savezništvo i širu javnost
 • Razvijanju pristupačne online platforme za TIRV osobe regiona i savezništva
 • Njegovanju intersekcionalnog pristupa i suradnje sa srodnim inicijativama

Razvoj zajednice

Opći cilj:
Kreiranje sistema podrške u svrhu razvoja i osnaživanja regionalne zajednice TIRV osoba i savezništva, kao i podizanja kapaciteta same zajednice da se aktivno zalaže za svoja prava u cilju suzbijanja diskriminacije, nasilja, predrasuda i marginalizacije u društvu.

Specifični ciljevi:

 • Stvarati i razvijati zajednicu TIRV osoba i savezništva
 • Razvijati i osnaživati raznolike regionalne TIRV zajednice
 • Osnaživati TIRV osobe i savezništva za aktivno zalaganje za ljudska prava

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, radit ćemo na:

 • Pružanju peer i drugih oblika podrške TIRV osobama i savezništvu
 • Stvaranju prilika za razmjenu, osnaživanje i povezivanje TIRV osoba i savezništva s raznolikim iskustvima i pozadinama online i kroz događanja uživo
 • Podizanju kapaciteta i pružanju podrške TIRV osobama, grupama i savezništvu za aktivizam kroz zajedničku suradnju, motivaciju, savjetovanje

Zagovaranje

Opći cilj:
Kontinuirano zagovaranje na regionalnom nivou u cilju poboljšanja kvaliteta života, kao i postizanja pune jednakosti i poštivanja ljudskih prava TIRV osoba i njihovih bližnjih.

Specifični ciljevi:

 • Doprinositi ostvarivanju jednakog, dostupnog, kvalitetnog i slobodnog pristupa osnovnim uslugama, posebice zdravstvenim, pravnim, obrazovnim, radničkim i socijalnim
 • Doprinositi destigmatizaciji ljudske raznolikosti i smanjenju diskriminacije
 • Doprinositi uklanjanju pravnih i društvenih prepreka u ostvarenju ljudskih prava

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, radit ćemo na:

 • Zagovaranju za depatologizaciju i slobodnu, pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu njegu
 • Zagovaranju za poštivanje prava na tjelesni integritet
 • Zagovaranju za pravno priznanje roda temeljeno na samoodređenju
 • Zagovaranju za pravo na slobodno, sigurno i pristupačno obrazovanje i zaposlenje
 • Zagovaranju za sigurnost, jednakost i zaštitu od diskriminacije i stigme
 • Zagovaranju za intersekcionalnost i uvažavanje raznovrsnosti ljudskih karakteristika

Kultura

Opći cilj:
Stvaranje prostora za razvoj prepoznatljive regionalne TIRV kulturne scene i slobodnog i raznolikog izražavanja u svrhu nadilaženja rodnih i tjelesnih normi, marginalizacije i stigme, povećanja vidljivosti, te približavanja TIRV iskustava i osoba društvu.

Specifični ciljevi:

 • Doprinositi razvijanju inkluzivne kulturne scene u regionu i promovisati TIRV umjetnost i kulturu
 • Doprinositi nadilaženju rodnih i tjelesnih normi i granica, kao i tradicionalnih rodnih uloga
 • Osvještavati društvo o TIRV iskustvima i raznolikosti identiteta i tjelesnih karakteristika

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, radit ćemo na:

 • Stvaranju sigurnog prostora i osnaživanje TIRV zajednice za slobodno izražavanje
 • Podsticanju TIRV zajednice na kulturno stvaralaštvo i izražavanje kroz različite medije, te njegovanju osnaženog umjetničkog istraživanja raznolikosti iskustava, identiteta i tjelesnih karakteristika
 • Uključivanju kulturnih i umjetničkih sadržaja u programe TMB-a
 • Razvijanju i promovisanju jezika koji uvažava rodnu i spolnu raznolikost

Comments are closed.